Professionelt lærerarbejde

Denne nyeste udgivelse af Andy Hargreaves og Michael Fullan – to markante stemmer i den internatonale undervisningsdebat –  er en tankevækkende bog. Den sætter fokus på det essentielle i professionel udøvelse og udvikling af lærerprofessionen som en langtidssikret investering. Forfatternes fornemme næsten tyve år gamle bog Hvad er værd at kæmpe for i skolen har de moderniseret, udbygget og ført up to date.

Hargreaves og Fullan har udviklet begrebet Professionel Kapital til at beskrive den professionelle læres kompetencer. Professionel kapital består af tre kapitalformer:

  • Menneskelig kapital – den enkeltes talent, engagement, viden og færdigheder
  • Social kapital – mængden og kvaliteten af interaktioner og sociale relationer i læregruppen
  • Beslutningskapital – erfaring , dømmekraft og håndtering af kompleksitet

Det er en kvalitet, at begrebet Professionel Kapital anvendes både som et analytisk begreb til at belyse udviklingen på skolerne og som et operativt begreb til at pege på nødvendige felter for udvikling af lærerprofessionalitet. Professionel Kapital er den røde tråd i bogen.
Bogen bygger på forskning og eksempler fra engelske, amerikanske, canadiske og finske grundskoler. Men den er stadig i høj grad inspirerende til udvikling af professionelt lærerarbejde på danske erhvervsskoler. Når det gælder den kritiske analyse af udviklingen i uddannelsessystemerne såvel på det politiske niveau med reformer og på forvaltningen af dem, er der ikke den store forskel på tendenserne i ovennævnte lande og Danmark.

Bogen er et vægtigt bidrag til kritikken af skolesystemer og skoler, hvor man forfalder til quick fix løsninger med nemme og overfladiske koncepter.

Bogen går på to ben. Det ene ben udgør en præcis kritik af gennemgående tendenser i uddannelsessystemerne i mange lande til afprofessionalisering og individualisering af lærerarbejdet. Det andet ben viser veje til en kollektiv professionel lærer- og skolekultur.

Bogens hovedbudskab er, at udvikling af skolen til et sted, hvor eleverne lærer mest muligt, må bygge på lærernes professionelle fællesskaber. Den professionelle lærerudvikling er ikke et individuelt anliggende.

Bogen giver stof til eftertanke for alle ledere og lærere på erhvervsskolerne – ikke mindst på direktionsgangene om:
Hvad er den professionelle undervisning?
Hvad er det professionelle lærerarbejde?
Hvad er den professionelle skole ?
Og ikke mindst hvordan kan vi smøge ærmerne op og skabe disse tilstande.

Andy Hargreaves og Michael Fullan: Professionel kapital
En forandring af undervisningen på alle skoler

Forlaget Dafolo i serien Undervisning og læring

Anmeldt af Karsten