Inspiration og gode ideer til sprog i undervisningen

Skærmbillede 2016-03-13 kl. 12.21.00

“Eleverne skal bevæge sig fra hverdagssprog til fagsprog, og læreren skal være guide på denne rejse”

Gode ideer og inspiration til sprogundervisning og undervisning med sprog i alle fag  – i princippet alle fag. Typisk forløb og opgaver med kognitive læreprocesser i form af sprogøvelser. De er gode.

Tech College Aalborg har deltaget i et stort Projekt Uddannelsesløft sammen med Sosu Nord, folkeskoler, gymnasier, VUC, Ungdomsskolen i alt 21 institutioner i Aalborg og 280 lærere. Et 5 –årigt projekt, der sigter mod at mindske frafaldet hos 2-sprogede i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Tech College Aalborg har gennemført sit eget 2-årige projekt med 20 af skolens lærere.

Resultater og erfaringer fra projektet danner baggrund for en serie bøger.

”Bøgerne præsenterer muligheder, erfaringer og principper for arbejdet med den sproglige dimension i fagundervisningen. De giver konkrete eksempler på og anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med sproglig udvikling som en integreret del af den faglige undervisning i alle fag – ved at undervise med indsigt i de sproglige udfordringer, eleverne møder i fagenes sprog, gennem brug af sprogpædagogiske aktiviteter og ved at tilrettelægge sprogbaserede undervisningsforløb.”

Det er blevet til i alt 7 bøger.  De betitles alle sammen ”Løft læringen – brug sproget” og så en undertitel ”Erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler”. Ligeledes en rettet til Sosu og resten til dansk, matematik, fremmedsprog, naturfag og humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Et stort og flot projekt.

Her koncentrerer vi os om de 2 bøger til erhvervsuddannelserne.  Louise Jensen fra Tech College Aalborg har sammen med Karen Overgaard Sørensen skrevet bogen til de tekniske uddannelser. Bogen til Sosu er skrevet af en række konsulenter i projektet sammen med lærere fra Sosu Nord.

Særligt bogen til de tekniske erhvervsuddannelser er praksisrettet på flere måder. Den er rettet mod faglærernes praksis. Og den er da også blevet til på baggrund af observation af 20 læreres undervisning og dialog med lærerne. Den er rettet mod elevernes praksis mod at understøtte deres læring. Bogen indeholder 6 Praksisartikler . Igen på  baggrund af observation af lærernes undervisning og handler fx om Materialelære eller At udfolde fagets sprog. Her er meget at hente både for den nye lærer om ikke at snakke eleverne ihjel, om at bygge undervisningen op i passende dele og trin, om at lære eleverne et fagsprog, de ikke møder op med. Men en del mere erfarne lærere kunne såmænd også være med her. Louise Jensen fortæller, at erfaringerne fra projektet og bogen nu udfoldes i et introkursus for nyansatte lærere på Tech College Aalborg. Det er en god ide, der fortjener udbredelse.

Projektets fokus er sprog i undervisningen. Og jo ikke blot i sprogundervisningen men også sproget i malerværkstedet. Det er en vigtig pointe, at sprog ikke er forbeholdt dansklæreren, men er et felt for alle faglærere.  Derfor handler det også primært om, hvordan sproget kan bruges som redskab i undervisningen og elevernes læreprocesser. Og derfor orienterer eksemplerne sig også mod kognitive læreprocesser og opgaver og forløb, hvor sproget spiller en dominerende rolle og kan være med til at styrke elevernes læring.

Det efterlader en påtrængende opgave.  Nemlig de opgaver, sekvenser og forløb, hvor det det drejer sig om sanselige, kropslige, æstetiske læreprocesser. Det har ikke været hverken projektets eller bøgernes præmis. Netop de læreprocesser, hvor kroppen, forestillingsevnen, sanserne spiller hovedrollen, er centrale i erhvervsuddannelserne. Derfor vil det være spændende, udfordrende og perspektivrigt at få bøgernes anbefalinger og ideer til at spille sammen med fagdidaktikken i svejsning, stegning, maling, savning og patientløft og bevægelse i sosu.

Bøgerne kan bestilles hos Projekt Uddannelsesløft

Aalborg Ungdomsskole

www.uddannelsesloeft.dk

Torben Størner, epuc